Rodič učitelem

Mnohé základní školy se snaží přilákat žáky speciální nabídkou výuky jazyků, sportovních či jiných aktivit, přesto volí někteří rodiče jinou možnost.
Rodič učitelem
Omezené možnosti školy a to především v individuálním přístupu k jednotlivým žákům, nemožnost přizpůsobit vzdělávání specifickým potřebám – ať už se jedná o děti mimořádně nadané nebo naopak o děti se speciálními poruchami učení – to je jeden z hlavních důvodů, proč rodiče volí domácí výuku.
 
Individuální vzdělávání
Od 1. ledna 2005 je podle Nového školského zákona možné požádat na kterékoliv základní škole v ČR o povolení domácího vzdělávání na prvním stupni, a tak mají rodiče možnost vyučovat své dítě sami. Co se týče dalšího vzdělávání na druhém stupni, právě probíhá pokusné ověřování individuálního vzdělávání na několika základních školách, takže je pravděpodobné, že bude možné v dalších letech v tomto typu vzdělávání pokračovat i na vyšším stupni.
 
Domácí škola
Jedná se o takovou formu vzdělávání, kdy dítě nedochází denně do školy, ale je vzděláváno doma, svými rodiči. Vybrané speciální předměty, u kterých mají rodiče určité pochybnosti o své odbornosti, jedná se například o výuku výtvarné či hudební výchovy nebo cizího jazyka, mohou svěřit lektorovi, ale těžiště vzdělávání stále zůstává v rodině. Dítě je dvakrát ročně v době před vysvědčením přezkoušeno před komisí, která je složena z učitelů školy, kde bylo přijato a která mu povolila individuální vzdělávání.
 
Kdy učit doma
Na základě zkušeností svých nebo zkušeností svých starších dětí nejsou rodiče spokojeni s formou vzdělávání v běžné škole, vadí jim především nedostatek individuálního přístupu a neuspokojivé sociální prostředí ve školách.
 
Rodiče jsou přesvědčeni, že když dokázali dítě vést a vzdělávat od jeho narození, není důvod, proč by měli svěřovat své dítě někomu jinému. Jsou přesvědčeni o svých schopnostech rozvíjet intelekt dítěte i nadále.
 
Dalším důvodem může být vzdálenost školy od místa bydliště, komplikace s dojížděním, například v zimním období, a rodinná situace, která neumožňuje školáka pravidelně vozit a vyzvedávat ze školy.
 
Některé děti berou rodiče ze školy poté, kdy má jejich dítě ve škole velké problémy se zvládnutím učiva, často z důvodů svých specifických vzdělávacích potřeb, které se při nedostatku individuálního přístupu většinou stupňují, nebo kvůli problémům s chováním, které se u dítěte projevily až s nástupem do školy.
 
Častá nemoc nebo některá onemocnění, kdy je nutné dítě vyloučit z kolektivu z důvodů zabránění styku s infekcemi, bývají také důvodem, proč své dítě individuálně vzdělávají rodiče doma.
 
Žádost o povolení
Pokud se rodič rozhodne, že bude své dítě učit sám, musí ze zákona splnit několik podmínek. V první řadě musí se svým potomkem navštívit pedagogicko--psychologickou poradnu, kde by měl požádat o vyjádření, zda je tento způsob vzdělávání pro jeho dítě vhodný. Poté musí sepsat žádost o povolení individuálního vzdělávání, o toto povolení může žádat na kterékoliv základní škole v ČR. Jako přílohu této žádosti je nutné přiložit kopii dokladu o dosaženém vzdělání osoby, která bude dítě individuálně učit (zákonem je dáno, že osoba musí mít ukončené středoškolské vzdělání) a vyjádření získané v pedagogicko-psychologické poradně. O povolení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti. Ale pro rodiče, kteří s domácí výukou začínají, je vhodnější přihlásit své dítě do školy, která má již s individuálním vzděláváním zkušenosti. Taková škola má již vyzkoušené postupy, dokáže rodičům poradit a spolupráce je efektivnější.
 
Kam se obrátit pro radu
Jestliže máte opravdu zájem učit své dítě doma, ideální je kontaktovat rodiče, kteří již tuto zkušenost mají a jistě vám rádi poradí, jak co nejlépe a nejefektivněji postupovat. Ideálním pomocníkem při získávání prvních informací je internet, zde získáte nejen kontakty na rodiče, kteří své děti již doma vzdělávají, ale i na odborníky, kteří se touto tematikou dlouhodobě zabývají. Navštivte například stránky Asociace pro domácí vzdělávání – www.domaciskola.cz. Zde máte možnost získat vzor žádosti o Povolení individuálního vzdělávání, zapojit se do diskuze, získat odpověď na otázky, které vás zajímají, popřípadě se prostřednictvím asociace zkontaktovat s rodiči, kteří se potýkají se stejnými problémy.
 
Máma = učitel
„ Na základě svých zkušeností jsem přesvědčena, že domácí vzdělávání je přínosem nejen pro děti, ale také pro rodiče – učitele“, uvádí paní Judita Kapická, maminka a učitelka svých tří synů. „Máte tak možnost trávit více času se svými dětmi a zárov eň je váš život obohacen o společné prožívání něčeho nového, o získávání zajímavých informací a poznatků.  Domácí škola umožňuje vytvářet dětem situace, kdy se učí prostřednictvím nových podnětů, ale zároveň se rodiče snaží využít k učení i běžných každodenních činností. Výhodou je  přizpůsobení tempa výuky potřebám svého dítěte, věnujete více času látce, která žáčkovi dělá problémy. Jednotlivé předměty na sebe mohou navazovat, prolínat se, záleží jen na rodiči, jakým způsobem dítěti učivo zprostředkuje.“

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články