PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJTE CENY PRO VÁS I VAŠE DĚŤÁTKO“

Vyhlášení soutěže Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže „Vyhrajte ceny pro Vás i Vaše děťátko“ (dále jen soutěž) je společnost: Simply You Pharmaceuticals a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, IČ: 25385381. Oficiální datum zahájení soutěže je 1.6.2010.
PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJTE CENY PRO VÁS I VAŠE DĚŤÁTKO“
Podmínky pro účastnice

1) Účastnicí soutěže je osoba ženského pohlaví, která splňuje podmínky potřebné k zařazení do soutěže dle bodu 2) těchto pravidel.

2) Účastnicí soutěže se může stát osoba splňující všechny níže uvedené podmínky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastnice“):

a) Osoba ženského pohlaví, plně způsobilá k právním úkonům.
b) Věk minimálně 18 let, a to v den vyhlášení soutěže.
c) Těhotná žena s termínem porodu v roce 2010-2011.
d) Zakoupení libovolného produktu značky Elasti-Q.
e) V termínu od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010 úplně a pravdivě vyplní a odešle internetový registrační formulář do soutěže a odpoví na tipovací otázky uveřejněné na webových stránkách www.pupikroku.cz. Odpovědi budou odeslány pomocí soutěžního formuláře přes webové stránky www.pupikroku.cz.
f) Odesláním formuláře příslušná osoba souhlasí s pravidly soutěže a zavazuje se je bez výhrad dodržovat.

Produkty zahrnuté do soutěže

Do soutěže jsou zahrnuty všechny produkty řady Elasti-Q, jejichž výrobcem je společnost Simply You Pharmaceuticals a.s. a časopisu Betynka www.mojebetynka.cz.

Průběh soutěže

1) Informace o soutěži jsou uveřejněny na webových stránkách www.elasti-q.cz, www.mojebetynka.cz.

2) Po vstupu na webové stránky www.pupikroku.cz (www.elasti-q.cz) si každá účastnice splňující podmínky účasti v soutěži (viz. Podmínky pro účastnice, bod 2)) vybere sekci „soutěž“ a odpoví na uvedené tipovací otázky. Soutěžní formulář odešle pomocí webových stránek organizátorovi.

3) Tipovací otázka se bude každý kalendářní měsíc po celou dobu trvání soutěže měnit (dále také jen „soutěžní měsíc“). Po skončení příslušného soutěžního měsíce se otázka změní vždy na další soutěžní měsíc. Celkem tedy bude 6 tipovacích otázek.

4) Každý měsíc budou vybrány 3 nejpřesněji tipující účastnice, které obdrží ceny (viz. Ceny).

5) Soutěžní formulář je možné odeslat pouze jednou v daném měsíci. Rozhoduje přesnost odpovědí a čas odeslání formuláře.

6) V případě shodného tipu i času odeslání soutěžního formuláře má pořadatel soutěže právo rozhodnout o účastnici, která obdrží cenu.

7) Výherkyněmi se stávají 3 soutěžící každý soutěžní měsíc, jejíž tipovací odpověď byla v daném soutěžním měsíci nejblíže skutečnosti. Výherkyně budou zveřejněny na webových stránkách www.pupikroku.cz vždy v průběhu následujícího měsíce po měsíci, ve kterém se jako účastnice dle těchto pravidel soutěže zúčastnily.

Ceny

1) Ceny budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění, a to v každém soutěžním měsíci.

Soupis cen:
1.místo: cenu zajišťuje časopis Betynka *
2.místo: 1 ks krém Elasti-Q Original 200ml + Elasti-Q Prenatal DHA + Elasti-Q Baby
3.místo: 1 ks krém Elasti-Q Exclusive 150ml + 1 ks Elasti-Q Relax + 1 ks Elasti-Q vit a min

* zástupce časopisu Betynka se zavazuje tyto ceny zajistit – respektive p. Panc – Laad, který se zavázal hodnotné výhry zajistit, předpoklad spolupráce je max dva až tři další partneři, kteří dodají výhry pro vítěze a budou se střídat v zadávání tipovacích otázek (mohou odkazovat na produkty klienta).

3) Výhry budou odeslány poštou na adresy uvedené účastnicemi v registračním formuláři do 14 dnů ode dne zveřejnění výherkyň. Celá soutěž končí 31. 12. 2010. Poštovné hradí vyhlašovatel. V případě, že si výherkyně bez závažného důvodu cenu nevyzvedne, propadne cena ve prospěch organizátora soutěže.

4) Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníce se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněny požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

5) Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny, jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny.

6) Ceny přebírají výherkyně na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherkyně plnou odpovědnost za případné škody, které by jí nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout.

7) Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody způsobené výherkyním nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

Obecná ustanovení

1) Každá účastnice uděluje účastí v soutěži společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze organizátora, užitím k vyhodnocení soutěže a zaslání případné ceny, a zasílání obchodních nabídek organizátorem, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastnice má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, dále právo požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů účastnice, právo požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů účastnice. Výše uvedený souhlas se vztahuje na všechny osobní údaje, které účastnice správci poskytne při registraci do soutěže na internetových stránkách www.pupikroku.cz.

2) Vyplněním a odesláním formuláře soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, týdne těhotenství popř. dalších nezbytných údajů v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

3) Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

4) Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články