Pochybení & paragrafy

Někdy nám může po narození děťátka zůstat místo radosti nad miminkem a dobrým zážitkem z porodu pocit hořkosti a pochybností, zda skutečně všechno proběhlo tak, jak mělo...
Pochybení & paragrafy
Jak je to s odpovědností zdravotníků za průběh a zdar porodu? Ve chvíli, kdy rodička překročí práh zdravotnického zařízení, přebírá za ni toto zařízení a jeho odborný personál odpovědnost. Kdyby došlo k situaci, že by nebyl k dispozici ve zdravotnickém zařízení potřebný personál (lékaři, por. asistentky, zdravot. sestry), odpovídá za případné škody vedoucí porodnice, event. ředitel zařízení. Za stanovení léčebného postupu je zodpovědný lékař, který jej stanovil.
Pokud máme pocit, že zdravotnický personál v péči o nás a naše děťátko selhal, můžeme využít svého práva na stížnost a její přešetření.
 
Zákon o veřejném zdravotním pojištění uvádí:
„Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, může:
a) podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli
b) obrátit se na Českou lékařskou komoru či jinou profesní organizaci, byla-li zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka
c) obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče
d) obrátit se na orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení podle zvláštního zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.“
 
Vzniknou-li pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup či zda bylo ublíženo na zdraví, je ustanovena znalecká komise, která postup zdravotnického pracovníka nebo zařízení přezkoumá. Komise se bohužel zaměřuje čistě na technickou stránku péče, nikoli na dodržení práv pacientů. Utrpíte-li skutečně zákrokem újmu, máte nárok na spravedlivou náhradu škody. Ta však často nezacelí všechny šrámy. Psychické trauma, které se po komplikovaném porodu může vyskytnout častěji než po „nepovedeném“ lékařském zákroku a projevuje se například neustálým kladením otázek, zda nemohlo všechno proběhnout jinak, obviňováním se za to, co se stalo, žalem a tísnivými obavami z případných dalších porodů, je dobré konzultovat i s psychoterapeutem.
 
Ideální bývá zapojit se do některé ze svépomocných rodičovských skupin věnujících se této problematice, kde můžeme v takové situaci získat pocit, že nejsme se svým trápením osamoceni, a řadu dobrých rad, jak se s ním vyrovnat. Vznik skupiny pro ženy s porodním traumatem nedávno iniciovalo s. Aperio. Je dobré také vědět, že máme právo seznámit se s veškerými informacemi vedenými o nás ve zdravotnické dokumentaci – stejně jako i právo nebýt o svém zdravotním stavu informováni. V případě dětí mají právo na informace jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Informace o nás a naše osobní údaje může lékař, nemocnice, nebo například porodní asistentka zpracovávat pouze s naším souhlasem, bez našeho souhlasu pouze pro účely statistiky nebo výzkumu, a v tom případě musí být anonymizovány.
 
Množství právních předpisů vztahujících se ke stávání se matkou může leckoho vyděsit a odpoutat pozornost od toho hlavního, o co tu vlastně jde – o zdravou a spokojenou maminku a zdravé, šťastné miminko. O těch bychom měli uvažovat především a nezapomenout přitom, že zodpovědnost za naše zdraví neleží pouze v rukou lékařů, ale především v našich vlastních. Právní předpisy pouze vymezují zákonný rámec možností a povinností nejen lékařů, ale i nás jako klientů zdravotní péče a slouží mimo jiné i k tomu, aby si obě strany uvědomily nutnost si vzájemně naslouchat a otevřeně komunikovat, ze strany klientů svá přání a ze strany lékařů možnosti, které současná medicína poskytuje. Abychom jako klienti zdravotní péče dokázali svá přání prozkoumat a vyjádřit, je v našem zájmu obstarat si o těhotenství, porodu a šestinedělí co nejvíce objektivních informací. Jako jejich zdroj nám mohou sloužit nejen náš ošetřující lékař či porodní asistentka, ale i časopisy pro rodiče, knihy, internet, a v neposlední řadě občanská sdružení, která se problematikou mateřství zabývají (například Laktační liga www.kojeni.cz, A-Centrum www.materstvi.cz, Hnutí za aktivní mateřství www.iham.cz, Česká asociace dul http://duly.cz, Aperio www.aperio.cz a mnoho dalších).

Eliška Kodyšová, společnost Aperio

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články